EUROPEES ARRESTATIEBEVEL PDF

//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Dugal Kitaur
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 7 May 2012
Pages: 106
PDF File Size: 2.23 Mb
ePub File Size: 7.48 Mb
ISBN: 907-7-14419-457-7
Downloads: 94531
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoogar

Bekijk onze selectie van boeken over de Nederlandse politiek op politiekeboeken. De afstand wordt verkregen onder omstandigheden waaruit blijkt dat de betrokkene uit vrije wil handelt en zich volledig bewust is van de gevolgen. Artikel 5 Garanties van de uitvaardigende lidstaat in bijzondere gevallen De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel door de uitvoerende rechterlijke autoriteit kan door het recht van de uitvoerende lidstaat afhankelijk worden gesteld van een van de volgende voorwaarden: Indien de uitvoerende duropees de gezochte persoon door ruropees buiten de macht van enige lidstaat niet binnen de in lid 2 gestelde termijn kan overleveren, nemen de uitvoerende en de uitvaardigende rechterlijke autoriteit onmiddellijk contact met elkaar op en wordt in onderlinge overeenstemming een nieuwe datum voor de overlevering vastgesteld.

This site uses cookies to improve your browsing experience. Voeg deze pagina toe aan Twitter. Indien de uitvaardigende rechterlijke autoriteit niet weet wie de bevoegde uitvoerende rechterlijke autoriteit is, verricht zij de nodige naspeuringen, met name via de contactpunten van het Europees justitieel netwerk 8om de informatie te verkrijgen van arrestatiebevdl uitvoerende lidstaat.

A person who has committed a serious crime in an EU country but who lives arrestatiebevsl another can be returned to the first country to face justice quickly and with little administrative eurlpees. The Finnish authorities sent a European arrest warrant to the Polish authorities in the case of Mr Arreatatiebevel and the Spanish authorities in the case of Mr Pustovarov.

De gezochte persoon wordt overeenkomstig het recht van de uitvoerende verzoekende lidstaat gehoord en onder de omstandigheden welke in onderlinge overeenstemming tussen de uitvaardigende en de uitvoerende rechterlijke autoriteit worden vastgesteld.

Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het arrestatiebveel Verklaringen ad artikel 32 Euroopees van Frankrijk: De beslissing wordt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verzoek genomen. De uitvaardigende rechterlijke autoriteit kan het Europees aanhoudingsbevel arrestatjebevel op elke wijze die veilig is en die een schriftelijke melding oplevert en ten aanzien waarvan de uitvoerende lidstaat zich van de echtheid kan vergewissen.

De lidstaat van doortocht geeft op dezelfde wijze kennis van zijn beslissing. Iedere lidstaat wijst een autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de ontvangst van verzoeken tot doortocht, van de nodige stukken en van alle andere ambtelijke briefwisseling in verband met die verzoeken. Ten aanzien van andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde strafbare feiten kan overlevering afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het Europees aanhoudingsbevel berust op een naar het recht van de uitvoerende lidstaat strafbaar feit, ongeacht de bestanddelen of de kwalificatie ervan.

  ASCE 38-02 PDF

In Finland kan de instemming met overlevering en, in voorkomend geval, de uitdrukkelijke afstand van het recht op het in artikel 27, lid 2, bedoelde “specialiteitsbeginsel” worden herroepen. Wanneer de plaats waar de persoon zich bevindt bekend is, kan de uitvaardigende arrestatiebevrl autoriteit het Europees aanhoudingsbevel rechtstreeks toezenden aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit.

In the interests of their investigation, the investigators did not pass on to the investigating judge all the information and evidence in their possession and did not, at that time, request the prosecution of those acts. Dit kaderbesluit is niet van toepassing wanneer het vervoer door de lucht plaatsvindt europeea er geen tussenlanding is voorzien. De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan, nadat zij tot tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel heeft besloten, de overlevering van de europeees persoon uitstellen opdat betrokkene in de uitvoerende staat kan worden vervolgd of, indien hij reeds is veroordeeld, aldaar een straf kan ondergaan wegens een ander feit dan het in het Europees aanhoudingsbevel bedoelde feit.

Unofficial document for media use, not binding on the Court of Justice. In dat geval kunnen de termijnen met 30 dagen worden verlengd.

Europees Arrestatiebevel project ()

De verklaring wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De lidstaten nemen de maatregelen die noodzakelijk zijn om uiterlijk op 31 december aan dit kaderbesluit te voldoen. De lidstaten delen de naam van die autoriteit mee aan het secretariaat-generaal van de Raad. Consequently, a decision which, under the law of the Member State which instituted criminal proceedings, does not definitively bar further prosecution at national level in respect of certain acts does not constitute a procedural obstacle to the possible opening or continuation of criminal proceedings in respect of the same acts in one of the Member States of the European Union.

Help Print this page. For further information, please contact Christopher Fretwell Tel: Iedere lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad mee welke rechterlijke autoriteit volgens zijn interne recht europwes is. Report from the Arrestattiebevel to the European Parliament and the Council on the implementation since of the Council Framework Decision of 13 June on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States COM final of Inhoudsopgave Samenvatting van Wetgeving Wettekst.

Eventueel door de uitvoerende lidstaat of door derden op de in lid 1 bedoelde voorwerpen verkregen rechten blijven onverlet. Artikel 22 Kennisgeving van de beslissing De uitvoerende rechterlijke autoriteit stelt de uitvaardigende rechterlijke autoriteit in kennis van de beslissing inzake het aan het Europees aanhoudingsbevel gegeven gevolg. Artikel 28 Verdere overlevering of uitlevering 1.

  MANUAL CONTPAQ I PUNTO DE VENTA PDF

OJ L Need more search options? De toestemming wordt verleend indien het strafbaar feit waarvoor zij wordt verzocht op zichzelf de verplichting tot overlevering overeenkomstig de bepalingen van dit kaderbesluit meebrengt.

Inthat court issued a European arrest warrant in respect of Mr Mantello, alleging that between and he had participated in organised drug trafficking in a number of Italian towns and in Germany. Artikel 8 Inhoud en vorm van het Europees aanhoudingsbevel 1.

Europees Arrestatiebevel project

De Raad evalueert in de tweede helft van met name de praktische toepassing van de bepalingen van dit kaderbesluit door de lidstaten alsmede de werking van het SIS. Furthermore, if the executing judicial authority finds the information communicated by the issuing Member State to be insufficient to allow it to decide on surrender, it must request the authority which has issued the warrant to provide it with the necessary supplementary information as a matter of arreestatiebevel.

De gezochte persoon wordt zo spoedig mogelijk overgeleverd, op een datum die de betrokken autoriteiten in onderlinge overeenstemming vaststellen.

Toestemming wordt geweigerd op de in artikel 3 genoemde gronden en kan in de overige gevallen alleen op de in artikel 4 genoemde gronden worden geweigerd. Totdat de overlevering is uitgevoerd, kan de instemming overeenkomstig het nationaal recht worden herroepen. Onverminderd lid 1 wordt een persoon die op grond van een Arrdstatiebevel aanhoudingsbevel is overgeleverd, niet aan een derde staat uitgeleverd zonder toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de gezochte persoon heeft overgeleverd.

De noordse landen hebben identiek geformuleerde uitleveringswetten vastgesteld. Tot overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel kunnen leiden, onder de voorwaarden van dit kaderbesluit en zonder toetsing van de dubbele strafbaarheid van het feit, de navolgende strafbare feiten, indien daarop in de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar en zoals arrestatibevel in het recht van de uitvaardigende lidstaat:.

In geval van een tijdelijke overbrenging moet de persoon in het kader van de overleveringsprocedure naar de uitvoerende staat kunnen terugkeren om aanwezig te kunnen zijn bij de zittingen inzake zijn overlevering.

Wanneer een persoon wordt aangehouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel, beslist de uitvoerende rechterlijke autoriteit of betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het recht van de uitvoerende lidstaat. Indien een autoriteit van de uitvoerende lidstaat bevoegd is voor de opheffing van het voorrecht of de immuniteit, verzoekt de uitvoerende rechterlijke autoriteit onverwijld hierom.

In het Europees aanhoudingsbevel worden overeenkomstig het als bijlage bij dit kaderbesluit gevoegde model de navolgende gegevens vermeld:.